Dưới đây là miêu tả chi tiết các bước Làm data hay hành nghề phân tích dữ liệu phải xử lý: Generate: trước khi phân tích thì phải sinh ra […]